Momoko Seto

From ∑ to ∞ = PLANET M

November 21, 2019 – January 18, 2020

momoko seto

Myxo Falaise, 2019
Epson Print P20 000 on RC Canson PhotoSatin Premium
65 x 36.9 cm
Total of 5 prints

 

Momoko Seto

PLANET ∑, 2014
Video HD, Sound Format Dolby 5.1
11’40”

 

momoko seto

PLANET ∞, 2017
Video VR, Sound Format Dolby 5.1
6’

 

Momoko Seto

PLANET ∞, 2017
Video VR, Sound Format
Dolby 5.1
6’

PLANET ∞, 2017
Video VR, Sound Format
Dolby 5.1
6’

Momoko Seto

Myxo Rocher, 2019
Epson Print P20 000 on RC Canson PhotoSatin Premium
60 x 35 cm
Total of 5 prints

 

Myxo Desert, 2019
Epson Print P20 000 on RC Canson PhotoSatin Premium
70 x 41.3 cm
Total of 5 prints